Tag Archives: trong cay lieu truoc nha

by Thuy Thu 4 years ago

Không nên trồng cây liễu trước cửa nhà

Những kinh nghiệm truyền thống của cha ông trong việc xây nhà dựng nhà cửa từ xưa đến nay vẫn còn nguyên giá trị, ví dụ như câu nói “trước cau sau chuối” là một kinh nghiệm trồng cây...